سایت میلگرد اردبیل وبناب
بورس آهن آلات محمود اردبیلی(پخش مستقیم میلگرداردبیل،بناب ،میانه )
قالب وبلاگ
نويسندگان

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه آجدار a2 18620 18570 پول پیش
2 14-10 شاخه آجدار a2 18020 17970 پول پیش
3
10 شاخه ساده a3 - - پول پیش

میلگرد نوشهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 19220 19170 پول پیش
2 12 شاخه a2 17870 17750 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 17670 17620 پول پیش

میلگرد تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 19220 19170 پول پیش
2 12
شاخه a2 17870 17820 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 17670 17620 پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات

1

 

8 شاخه a2 18620 18570 پول پیش
2 10 شاخه a2
18020 17970

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 19100 18950 پول پیش
2 10 شاخه a2 18800 18550 پول پیش
3 12,14,16
شاخه a3 18650 18400 پول پیش
4 18الی25
شاخه a3 18500 18400 پول پیش
5 28 شاخه a3 18650 18250 پول پیش
6 32 شاخه a3 18650 18400 پول پیش

میلگردظفربناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه آجدار a2 19300 19200 پول پیش
2 10 شاخه آجدار a2 18600 18500 پول پیش
3 12 شاخه آجدار a2 18400 18300 پول پیش
4 14 شاخه آجدار a2 18400 18300 ول پیش
5 16 شاخه آجدار a2 18350 18250 پول پیش
6 18 شاخه اجدار
a2 18350 18250 پول پیش
9 22-25 شاخه آجدار a2 18350 18250 پول پیش

میلگرد امیرکبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 18700 18700 پول پیش
2 14 شاخه a3 18300 18300 پول پیش
3 16
شاخه a3 18300 18300 پول پیش
4 28 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-16 شاخه a2  - 18300 پول پیش
2 14 شاخه a3 - 18500 پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه سبک آجدار a3 18800 18750 پول پیش
2
14 شاخه سبک آجدار a3 - 18350 پول پیش
3 16 شاخه سبک آجدار a3 18400 18350 پول پیش

4

18 شاخه آجدار a3 18400 18350 پول پیش
میلگرد الیگودرز

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف
a2 19600 19550 پول پیش
2 12 شاخه
a2 - - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش

3
14
شاخه
a2

- - پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 19400 19250
پول پیش
2 10 شاخه a2 18950 18650 پول پیش
3 14 و12 شاخه a3 18800 18500 پول پیش
4 16الی 28
شاخه a3 18650 18450 پول پیش
5 22
شاخه a3 - 18350 پول پیش
5 32 شاخه a3 18800 18500 پول پیش

میلگرد میانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18الی28 شاخه a3 18380 - کارخانه
2 25 شاخه - - - کارخانه
3 14 شاخه a3 - - کارخانه

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 - 19600 پول پیش
2 10 شاخه a2 - 18500 پول پیش
3 12 شاخه a2 - 18250 پول پیش
4 14 شاخه a2 - 18200 پول پیش
5 16 شاخه a2

-

18200 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

میلگردارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 18550 18300 پول پیش
2 16-20 شاخه a3 18350 18150 پول پیش
3 25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردکاوه ساوه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a3 18100 18000 پول پیش
2 20
شاخه a3 18100 18000 پول پیش

3

22 شاخه a3 18100 18000

میلگردشاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 18400 18250 پول پیش
2 16 شاخه a3 18400 18250 پول پیش
3 18-22 شاخه a3 18400 18250

میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16و20 شاخه ساده a1 20350 20350 انبار اصفهان
2 5.5
کلاف ساده
a1 21100 21100 پول پیش
3 12 شاخه اجدار
a3 19200 19200 انبار اصفهان
4 25و28 شاخه ساده
a1 20350 20350 پول پیش
5 16الی 28
شاخه آجدار
a3 18550 18550 پول پیش
6 8و10و12
کلاف ساده
a1 21100 21100 پول پیش
7 10
کلاف آجدار a2 20300 20300 پول پیش
8 10و12
کلاف اجدار
a3
20400 20400 پول پیش
9 32
شاخه ساده
a1 20650 20650 پول پیش
10 32و14
شاخه اجدار
a3 18700 18750 پول پیش
11 22 شاخه ساده
a1 20200 - پول پیش-انبار
12 32 شاخه ساده
a1 20650 - پول پیش
ذوب آهن اصفهان


ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14
شاخه a3 - - پول پیش
3 16 شاخه a3 - - پول پیش
4 18 شاخه a3   - پول پیش
5
20 شاخه a3 - - پول پیش
6
22 شاخه a3 - - پول پیش
7 25
شاخه a3 - - پول پیش
8 28 شاخه a3 - - پول پیش
میلگرد نیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14و16 شاخه a3 18150 18150 پول پیش
2 18و22 شاخه a3 18150 18150 پول پیش
3 25و28 شاخه a3 18150 18150 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 14 شاخه a3 18350 18350 پول پیش
2 16 شاخه a3 18350 18350 پول پیش
3 18 و20
شاخه a3 18350 18350 پول پیش
4 22 شاخه a3 - - پول پیش
5 25
شاخه a3 - 18305 پول پیش
6 انبار قزوین (پرشین)14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد فلز گستر ارشیا

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16
شاخه a3 - 17700 پول پیش
2 18 شاخه a3 - 17700 پول پیش

میلگردآریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
19000 18950 پول پیش
1 10 شاخه a2 18500 18400 پول پیش
2 12
شاخه a3 18500 18500 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 18350 18300 پول پیش
4

شاخه - - - پول پیش

میلگرد فردوس ارومیه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 20 -14 شاخه a3 18150 18050 پول پیش
2 16
شاخه a3 18150 18050 پول پیش
میلگرد آناهیتاگیلان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 و14 شاخه a3 18350 18200 پول پیش
2 18و20
شاخه a3 18350 18200 پول پیش
میلگرد زاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14
شاخه a3 - 18400 پول پیش
2 18و20
شاخه a3 18230 18180 پول پیش
3 22و25
شاخه a3 18230 18380 پول پیش

 

میلگرداردبیل فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 10 شاخه a3 - - وزن و پول
3 - شاخه a3 - - پول پیش

میلگردکاوه تبریز

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 - 19050 پول پیش
2
10 شاخه a2
18950 18700 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 18750 18500 پول پیش
4 16-25 شاخه a3 18550 18350 پول پیش
4 32و28
شاخه
a3
18750 18500 پول پیش

میلگرد اهواز

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف
a3 - - پول پیش
2 14 شاخه اجدار
a3 18100 18050 پول پیش
3 16
شاخه آجدار
a3 18100 18050 پول پیش
4 18
شاخه آجدار
a3
18100 18050 پول پیش
5 ر
20
شاخه آجدار a3 18100 18050 پول پیش
6 22
شاخه آجدار a3 - 18050 پول پیش
7 25
شاخه آجدار
a3 - 18050

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 20و22 شاخه a3 - 18250 پول پیش
2 8 شاخه a2
- 19500 پول پیش

 

میلگرد پارس آسیا

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 14
شاخه آجدار
a3 18350 18350 پول پیش
2 16 شاخه آجدار a3 18100 18000 پول پیش
3 18 شاخه آجدار a3 18100 18000 پول پیش
4 20
شاخه آجدار a3 18100 18000 پول پیش
5 22 کلاف آجدار a3 18100 18000 پول پیش
6 25 شاخه آجدار
a3 - - پول پیش
[ ۱۳٩۳/٥/٦ ] [ ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تماس با ما 6-77787975 02133454167تهران بازاربزرگ آهن مکان
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب