سایت میلگرد اردبیل وبناب
بورس آهن آلات محمود اردبیلی(پخش مستقیم میلگرداردبیل،بناب ،میانه )
قالب وبلاگ
نويسندگان

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15570
15700 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 14970
15100 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15570
15700 پول پیش
2 10
شاخه a2 14970
15100 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14950 15000 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14950 15100 پول پیش
3
14
شاخه a3
14850 14900 پول پیش
4 16 شاخه a3 14850 14900 پول پیش
5
18-20 شاخه a3

14750

14800 پول پیش

میلگرد آریا ذوب فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 -
-
پول پیش
2 12 شاخه a3 - -
پول پیش
3 14-16 شاخه a3 - -
پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2   - پول پیش
2 20 شاخه a3   - پول پیش
3 22 شاخه a3   - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3     پول پیش
2 16-18 شاخه a2     پول پیش
3 20 شاخه a3   - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15100
15100 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16050
16050 پول پیش
2 12
شاخه a3 15550 15550 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15050 15050 پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 15150 15150 پول پیش
3 16
شاخه a3 14950
14900
پول پیش
4 20-22 شاخه a3 14800 14800 پول پیش
5 18
شاخه a3 14900 14900
پول پیش
6 25 شاخه a3 14900 14900 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3 15000 15000 پول پیش
2
20 شاخه 
a3 15000 15000 پول پیش
3 22-25 شاخه 
a3 14850 14850 پول پیش

4

32
شاخه
a3 - 15000 پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16050
16050
پول پیش
2 10 شاخه a3 16050
16050
پول پیش
3 12-14
شاخه a3 15400
15400 پول پیش
4 16 شاخه a3 15400
15400 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 15400
15400 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 15400
15400 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2
14 شاخه
a3 14900 14950 پول پیش
3 16 شاخه
a3 14850

14850

پول پیش

4

18 شاخه
a3 14850 14850 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 15100
15150 پول پیش
2 14 شاخه a2 15100
15150 پول پیش
3 16 شاخه a2 15100 15150 پول پیش

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16100
16100 پول پیش
2 10 شاخه a2 15600
15600 پول پیش
3 12 شاخه a2 15300 15300 پول پیش
4 14 شاخه a2 14750
14750 پول پیش

5

16 شاخه a2 14750
14750 پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردامیر کبیر

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 -
- پول پیش
2 12 شاخه a3 -
- پول پیش
3 14
شاخه a3 14900
- پول پیش
4 16 شاخه a3 14900
- پول پیش
5 18-20
شاخه a3 14900
- پول پیش
6 22-25 شاخه a3 14900
- پول پیش

 

میلگردذوب اصفهان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15450
15450 پول پیش
2 14 شاخه a3 15250 15250 پول پیش
3 16 شاخه a3 -
15150 پول پیش
4 18-20 شاخه a3 15050 15050 پول پیش
5 22 شاخه a3 14850 15100 پول پیش
6 25 شاخه a3 - 14950 پول پیش

میلگردنرمال ذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a3 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 15450 15450 پول پیش
2 12 شاخه a3,a2 15150 15150 پول پیش
3 14 شاخه a3,a2 15050 15050 پول پیش
4 16 شاخه a2 15050 15050 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14750 14750 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 14750 14750 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10-12 شاخه a2 15300 15300 پول پیش
2 14 شاخه a2 14850 14850 پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14850 14850 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15800
15800 پول پیش
2 12 شاخه a3 15600
15600 پول پیش
3 14-25 شاخه a3 15200
15200

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15850
15950 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15750
15850 پول پیش
3 12 شاخه
a3 15250
15350 پول پیش
4 14 شاخه
a3 15250
15450 پول پیش

5

26-32 شاخه a3 15250
15350 پول پیش

 

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه a3 14800 14900 پول پیش
2 18 شاخه a3 14800 14900 پول پیش
3 22 شاخه a3 14800 14900

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16700 - پول پیش
2 10
کلاف
a1 - 17800 پول پیش
3
8 کلاف a3 - 16450 پول پیش
4 10 کلاف
a3وa2 - 16450 پول پیش
5 12
کلاف
a1 17400 17400 پول پیش
6 12
کلاف a3 17050 17050 پول پیش
7 10
شاخه a3 16700 16700 پول پیش
8 12
شاخه
a3
15500 15500 پول پیش
9 14
شاخه
a3 15400 - پول پیش
10 18-32
شاخه
a3 15300 - پول پیش
11 36-40 شاخه
a3 16450 - پول پیش
12 8 شاخه a3 17250 - پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16250 16250 پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 16300 16350 پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 - - پول پیش
6 10
کلاف a3 - - پول پیش
7 14
شاخه a3 15250 16250 پول پیش
8 20
شاخه
a3
15050 15050 پول پیش
9 22 شاخه
a3 14850

14850

پول پیش
10 25
شاخه
a3 15050 15050 پول پیش
11 32 شاخه
a3 15050 15050 پول پیش
12 36,40 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15000 15000 پول پیش
3

28-32

شاخه a3 15000 15000 پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 16000 16000 پول پیش
2 10
شاخه a2 15800
15900 پول پیش
3
12
شاخه a3 15350 15400 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 15350 15400 پول پیش
5 28 شاخه a3 15350 15400 پول پیش
6 32 شاخه a3

15350

15400 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 14800 14800 پول پیش
2 25 شاخه a3

14800

14800 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15100 15100 پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15800
15800 پول پیش
2 10 شاخه
a2 15600
15600 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15300
15300 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15300 15300 پول پیش
5 16 شاخه
a2 15300 15300 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15300 15300 پول پیش
9 28 شاخه
a2 15600

15600

پول پیش
[ ۱۳٩٤/٢/٢٢ ] [ ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تماس با ما
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب