مرکزفروش میلگرد اردبیل وبناب3-04533638901
بورس آهن آلات محمود اردبیلی(پخش مستقیم میلگرداردبیل،بناب ،میانه )
قالب وبلاگ
نويسندگان

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620 پول پیش
2 12-10 شاخه
a2 14020
14020

پول پیش

3 16-18 شاخه a3 13920
13920 پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 14620
14620
پول پیش
2 10
شاخه a2 14020
14020 پول پیش
۳ 14 شاخه a2   - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10
شاخه
a2
14000
14000 پول پیش  
2
12 شاخه a3 14000
14000
پول پیش
3
14
شاخه a3
14000
14000 پول پیش
4 16-20 شاخه a3 14000
14000 پول پیش
5
22 شاخه a3

14000

14000 پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3  - 14100
پول پیش
2 16 شاخه a3 - -
پول پیش
3 20 شاخه a3 - 14100 پول پیش

میلگردمیانه

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 14550 - پول پیش
2 16 شاخه a3 14550 - پول پیش
3
18-32 شاخه a3 14550 - پول پیش

میلگردکیان ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3   - پول پیش
2 14-18 شاخه a2 - 13900 پول پیش
3 20 شاخه a3 - 13900 پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 -
- پول پیش
2 14-28 شاخه a3 14750
14750 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
15450 15450
پول پیش
1 10 شاخه a2 15250 15250
پول پیش
2 12
شاخه a3 14950 14950 پول پیش
3 14-18 شاخه a3 14450 14450
پول پیش
4
20-25 شاخه a3 14450 14450
پول پیش

میلگردپرشین فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15050 15050
پول پیش
2 14 شاخه a3 15050 14850
پول پیش
3 16-18
شاخه a3 14150
14100
پول پیش
4 20 شاخه a3 14150 14100 پول پیش
5 22-25
شاخه a3 14100 14100
پول پیش
6 28 شاخه a3 14850 14850 پول پیش

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2   - پول پیش
2 18 شاخه a3   - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردزاگرس

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

14300

14300 پول پیش
2 16 شاخه 
a3 14300 14300
پول پیش
3 18-20
شاخه 
a3 14100 14100
پول پیش

4

22
شاخه
a3 14100 14100
پول پیش

میلگردشاهین بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
2 10 شاخه a3 15250 15250 پول پیش
3
12-14
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
4 16 شاخه a3 14700 14700 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 14700 14700 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش

14-16 شاخه
a3 - - پول پیش
3 28 شاخه
a3 14500 14500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 14500 14500 پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 14400
14550 پول پیش
2 14 شاخه a2 14400
14550 پول پیش
3 16-20 شاخه a2 14400 14550 پول پیش

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 15200 15200 پول پیش
2 10 شاخه a2 14700
14700 پول پیش
3 12 شاخه a2 14400 14400 پول پیش
4 14 شاخه a2 14100
14100
پول پیش

5

16 شاخه a3 14100
14100
پول پیش
6 16-22
شاخه a3 - - پول پیش

میلگردامیر کبیر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14
شاخه a3 14120
14120 پول پیش
4 16 شاخه a3 14120 14120 پول پیش
5 20
شاخه a3 - - پول پیش
6 22-25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 14750
14750 پول پیش
2 14 شاخه a3 14700 14700 پول پیش
3 16 شاخه a3 -
- پول پیش
4 18 شاخه a3 14550 14550 پول پیش
5 22 شاخه a3 14550 14550 پول پیش
6 25 شاخه a3 14550 14550 پول پیش

میلگردنرمال ذوب اصفهان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 18-22 شاخه a3 - - پول پیش
3 14 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 14950 14950 پول پیش
2 12 شاخه a2 14650 14650 پول پیش
3 14 شاخه a2 14650 14650
پول پیش
4 16 شاخه a3,a2 14650 14650 پول پیش

5

18 شاخه a2وa3 14350 14350 پول پیش
6 20 شاخه a2,a3 - - پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 14380 -
پول پیش
2 16 شاخه a2 14170 14200 پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14170 14200 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 15200 15200 پول پیش
2 12 شاخه a3 15000 15000 پول پیش
3 14-16 شاخه a3 14600 14600 پول پیش
3 18-20 شاخه a3 14700 14700 پول پیش

 

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 15300
15300 پول پیش
2
10 شاخه
a3 15200
15200 پول پیش
3 12 شاخه
a3 14700
14700
پول پیش
4 14 شاخه
a3 14700
14700 پول پیش

5

16-32 شاخه a3 14700
14700
پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 16-18 شاخه a3 - 14150 پول پیش
3 20 شاخه a3 - 14150

میلگردکویر کاشان

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 - 16250 پول پیش
2 12
کلاف
a1 - -
پول پیش
3
8 کلاف  a1 16350 -
پول پیش
4 10 کلاف
a1 16350 -
پول پیش
5 10
کلاف
a3 - - پول پیش
6 8
شاخه a2 - 16950
پول پیش
7 12
شاخه a3 - - پول پیش
8 14-16
شاخه
a3
14950 14950 پول پیش
9 22
شاخه
a3 - 14850 پول پیش
10 28
شاخه
a3 14850 14850 پول پیش
11 32 شاخه
a3 - 14850 پول پیش
12 36و40

شاخه

a3 15850 15850 پول پیش

میلگرد یزد

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 - - پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 -- - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 10
شاخه
a2 - - پول پیش
6 12
شاخه a3 - - پول پیش
7 14
شاخه a3 - 14750 پول پیش
8 18
شاخه
a3
- 14600 پول پیش
9 18-20 شاخه
a3 - - پول پیش
10 22
شاخه
a3 - 14550 پول پیش
11 28 شاخه
a3 - 14600 پول پیش
12 36,40 شاخه a3 - 15650 پول پیش

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14و16 شاخه a3 - - پول پیش
3

18-32

شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 15200 - پول پیش
2 10
شاخه a2 15100 - پول پیش
3
12
شاخه a3 14600 - پول پیش
4 14
شاخه a3 14600 - پول پیش
5 16 شاخه a3 14600 - پول پیش
6 18-32 شاخه a3

14600

- پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14
شاخه a3 14250 14250 پول پیش
2 22-16 شاخه a3

14170

14170 پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - 14050 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3   - پول پیش

میلگردظفر بناب

 

 

ردیف

سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 15200
15200
پول پیش
2 10 شاخه
a2 14900
14900 پول پیش
3 12 شاخه
a2 14500
14500 پول پیش
4 14 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
5 16 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
6 18-22 شاخه
a2 14500 14500 پول پیش
9 28 شاخه
a2

14500

14500

پول پیش

 

[ ۱۳٩٤/٥/۸ ] [ ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ] [ پارس آسیا ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تماس با ما
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب