سایت میلگرد اردبیل وبناب
بورس آهن آلات محمود اردبیلی(پخش مستقیم میلگرداردبیل،بناب ،میانه )
قالب وبلاگ
نويسندگان

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15900 15900 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15350 15350 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 15900 15900 پول پیش
2 10
شاخه a2 15350 15350 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15100 15150 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

-

- پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15300 15300 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 14950 15000 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15000 15050 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15580 15580 پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15350 15350 پول پیش
3 32 شاخه a3 15580 15580 پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16300 16350 پول پیش
2 12
شاخه a3 15800 15850 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15300 15400 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15300 15400 پول پیش

 

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16450 16450 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16250 16250 پول پیش
3 12 شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
4 14 شاخه
a2 15950 15950 ول پیش
5 16 شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 15950 15950 پول پیش
9 28 شاخه
a2 16250 16250 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15500 15530 پول پیش
2 12 شاخه a2 15500 15530 پول پیش
3 16-20 شاخه a3 15050 15080 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16350 16300 پول پیش
2 12 شاخه a3 15950 15950 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15450 15500

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 - - پول پیش
3

28

شاخه a3 - - پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16600 16850 پول پیش
2 10 شاخه a2 15950 16250 پول پیش
3 12 شاخه a2

15800

16050 پول پیش
4 14 شاخه a2 15250 15650 پول پیش

5

16 شاخه a2 15250 15650 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

 

میلگردامیر کبیر

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 - - پول پیش
2 12 شاخه a3 16000 - پول پیش
3 14
شاخه a3 15150 - پول پیش
4 16 شاخه a3 15150 - پول پیش
5 22
شاخه a3 15150 - پول پیش
6 25 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردپرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 15050 15130 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15050 15130 پول پیش
5 25
شاخه a3 15050 15130 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردزاگرس

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16 شاخه
a3

15200

15350 پول پیش
2
28 شاخه 
a3 15200 15250 پول پیش
3 32 شاخه 
a3 15200 - پول پیش

4

18-25 شاخه
a3 15100 - پول پیش

 

میلگردشاهین بناب

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16400 16600 پول پیش
2 10 شاخه a3 16400 16600 پول پیش
3 12-14
شاخه a3 16050 16250 پول پیش
4 16 شاخه a3 16050 16250 پول پیش
5 18-25
شاخه a3 16050 16250 پول پیش
6 28-32 شاخه a3 16050 16250 پول پیش

 

میلگردذوب اصفهان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 - - پول پیش
2 16-20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگرد یزد

 

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16400 - پول پیش
2 8
کلاف
a1 16700 - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - 17550 پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 17000 17000 پول پیش
6 14
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
7 16
شاخه a3 15250 15300 پول پیش
8 18
شاخه
a3
- 15200 پول پیش
9 22-25 شاخه
a3 15150 15250 پول پیش
10 32
شاخه
a3 - - پول پیش
11 36 شاخه
a3 17000 17000 پول پیش
12       - - پول پیش

 

میلگرد کویر کاشان

 

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 17050 17050 پول پیش
2 10-12
کلاف
a1 17800 17800 پول پیش
3
14و16.5 کلاف a1 19900 19900 پول پیش
4 8 کلاف
a3 - - پول پیش
5 10
کلاف
a3وa2 16900 16900 پول پیش
6 12
کلاف a3 17250 17250 پول پیش
7 6.5 کلاف a3 16950 16950 -
8 10
شاخه
a3
- - پول پیش
9 16-22
شاخه
a3 15850 15850 پول پیش
10 25
شاخه
a3 15850 15850 پول پیش
11 28 شاخه
a3 15850 15850 پول پیش
12 32
شاخه a3 15850 15850 پول پیش

 

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 16600 16600 پول پیش
2
10 شاخه
a3 16400 16400 پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 16000 16000 پول پیش
4 16 شاخه
a3 16000 16000 پول پیش

5

20-32 شاخه a3 16000 16000 پول پیش

 

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 - - پول پیش
2 10
شاخه a2 16450
- پول پیش
3
12
شاخه a3 16000 - پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16000 - پول پیش
5 28 شاخه a3 16000 - پول پیش
6 32 شاخه a3 16000 - پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 16-20
شاخه a3 - - پول پیش
2 22 شاخه a3

-

- پول پیش

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16150 - پول پیش
2 14-16 شاخه a2 16150 - پول پیش
3 18-20 شاخه a2 16150 - پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 15950 15950 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15380 15380 پول پیش
3 16-18 شاخه
a3 15330 15330 پول پیش

4

20 شاخه
a3 15330 15330 پول پیش

میلگرد میانه در بنگاه تهران

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 - - پول پیش
2 18-22 شاخه a3 - - پول پیش
3 28-32 شاخه a3 - - پول پ
[ ۱۳٩۳/۱٢/۱٧ ] [ ٢:۳٥ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تماس با ما
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب