سایت میلگرد اردبیل وبناب
بورس آهن آلات محمود اردبیلی(پخش مستقیم میلگرداردبیل،بناب ،میانه )
قالب وبلاگ
نويسندگان

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
2 14-10 شاخه
a2 15500 15500 پول پیش
3 10 شاخه a1 - - پول پیش

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 -   پول پیش
2 12 شاخه a2 - - پول پیش
3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 کلاف a2 - - پول پیش
2 12
شاخه a2 - - پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16050 16050 پول پیش
2 10
شاخه a2 15500 15500 پول پیش
۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8
شاخه
a2
    پول پیش  
2
10 شاخه a2 - - پول پیش
3
14
شاخه a3
15400 15500 پول پیش
4 18 شاخه a3 - - پول پیش
5
20 شاخه -

15400

- پول پیش

 

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 15400 15400 پول پیش
2 12 شاخه a3 - - پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15400 15400 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18 شاخه a2 - - پول پیش
2 20 شاخه a3 - - پول پیش
3 22 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردفولاد البرز تاکستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
2 16-18 شاخه a2 15350 15350 پول پیش
3 20 شاخه a3 - - پول پیش

میلگردنیشابور

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-28 شاخه a3 15670 15670 پول پیش
3 32 شاخه a3 - - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8
شاخه
a2
- - پول پیش
1 10 شاخه a2 16700 16700 پول پیش
2 12
شاخه a3 16200 16200 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15700 15700 پول پیش
4
22-25 شاخه a3 15700 15700 پول پیش

 

میلگردظفر بناب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1
8 شاخه
a2 16500 16500 پول پیش
2 10 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش
3 12 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
4 14 شاخه
a2 16000 16000 ول پیش
5 16 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
6 18-25 شاخه
a2 16000 16000 پول پیش
9 28 شاخه
a2 16300 16300 پول پیش

میلگردآریان فولاد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت

1

10 شاخه a2 15600 15630 پول پیش
2 12 شاخه a2 15600 15630 پول پیش
3 14-20 شاخه a3 15400 15450 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a3 16500 16550 پول پیش
2 12 شاخه a3 16050 16050 پول پیش
3 14-22 شاخه a3 15800 15950

میلگرداهواز

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14-25 شاخه a3 15750 15750 پول پیش
3

28

شاخه a3 15800 15800 پول پیش

میلگردحسن رود

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 8 شاخه a2 16800 16850 پول پیش
2 10 شاخه a2 16200 16250 پول پیش
3 12 شاخه a2

16000

16050 پول پیش
4 14 شاخه a2 15600 15650 پول پیش

5

16 شاخه a2 15600 15650 پول پیش
6 18 شاخه a2 - - پول پیش

 

میلگردامیر کبیر با تایید

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 10 شاخه a2 16600 16750 پول پیش
2 12 شاخه a2 16200 16350 پول پیش
3 14 شاخه a2

15350

16050 پول پیش
4 16 شاخه a2 15350 15550 پول پیش

5

18 شاخه a2 15350 15550 پول پیش
6 20 شاخه a2 - - پول پیش

میلگردپرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 - - پول پیش
2 14 شاخه a3 - - پول پیش
3 16-18
شاخه a3 15450 15450 پول پیش
4 20-22 شاخه a3 15450 15450 پول پیش
5 25
شاخه a3 15450 15450 پول پیش
6 14 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردپارس آسیا فروش ندارد

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 - - پول پیش
2 18 شاخه a3 - - پول پیش
3 20-25 شاخه a3 - - پول پیش

 

میلگردزاگرس

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه
a3

15750

15800 پول پیش
2
18-25 شاخه 
a3 15400 15500 پول پیش
3 28 شاخه 
a3 15400 15500 پول پیش

4

32 شاخه
a3 15600 15600 پول پیش

 

میلگردشاهین بناب

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
2 10 شاخه a3 17000 17000 پول پیش
3 20-22
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
4 16 شاخه a3 16650 16650 پول پیش
5 18
شاخه a3 16650 16650 پول پیش
6 28 شاخه a3 16650 16650 پول پیش

 

میلگردذوب اصفهان

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 14 شاخه a3 15600 16000 پول پیش
2 16-20 شاخه a3 15600 15600 پول پیش
3 22 شاخه a3 15650 15700 پول پیش

 

میلگرد یزد

 

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 6.5 کلاف
a1 16550 - پول پیش
2 8
کلاف
a1 - - پول پیش
3
8 کلاف a2 - - پول پیش
4 10 کلاف
a1 - - پول پیش
5 12.5
کلاف
a1 17000 17000 پول پیش
6 16
شاخه a3 15600 15900 پول پیش
7 18
شاخه a3 15500 15500 پول پیش
8 22-25
شاخه
a3
15500 15550 پول پیش
9 28 شاخه
a3 - - پول پیش
10 32
شاخه
a3 - 15550 پول پیش
11 36 شاخه
a3 17000 17000 پول پیش
12       - - پول پیش

 

میلگرد کویر کاشان

 

ردیف سایز
حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 5.5 کلاف
a1 17100 - پول پیش
2 8-12
کلاف
a1 17900 - پول پیش
3
14و16.5 کلاف a1 19900 - پول پیش
4 8 کلاف
a3 - - پول پیش
5 10
کلاف
a2 16800 - پول پیش
6 12
کلاف a3 17300 - پول پیش
7   - - - - -
8 10
شاخه
a3
- - پول پیش
9 18 شاخه
a3 16100 - پول پیش
10 25
شاخه
a3 16100 - پول پیش
11 28 شاخه
a3 16100 - پول پیش
12 32
شاخه a3 16100 - پول پیش

 

میلگردکاوه تبریز(تیکمه داش)

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a3 17150 17150 پول پیش
2
10 شاخه
a3 - - پول پیش
3 12-14 شاخه
a3 16500 16500 پول پیش
4 16-22 شاخه
a3 16500 16500 پول پیش

5

28-32 شاخه a3 16500 16500 پول پیش

 

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه فروش
1 8 شاخه a2 17000 17100 پول پیش
2 10
شاخه a2 16800
16900 پول پیش
3
12
شاخه a3 16350 16450 پول پیش
4 14-25
شاخه a3 16350 16450 پول پیش
5 28 شاخه a3 16350 16450 پول پیش
6 32 شاخه a3 16350 16450 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 18-20
شاخه a3 15250 15350 پول پیش
2 22-25 شاخه a3

15250

15350 پول پیش

 

میلگردسیرجان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a2 16250 16250 پول پیش
2 14-16 شاخه a2 16250 16250 پول پیش
3 18-20 شاخه a2 16250 16250 پول پیش

میلگردصدر لرستان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12 شاخه a3 16150 16150 پول پیش
2
14 شاخه
a3 15700 15900 پول پیش
3 16-18 شاخه
a3 15650 15900 پول پیش

4

20 شاخه
a3 15650 15900 پول پیش

میلگرد میانه در بنگاه تهران

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 12-14 شاخه a2 16200 16200 پول پیش
2 18-22 شاخه a3 16200 16200 پول پیش
3 28-32 شاخه a3 16200 16200 پول پیش
[ ۱۳٩۳/۱٢/٦ ] [ ۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ پارس آسیا ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تماس با ما
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب