میلگردظفربناب

میلگردظفربناب


ردیف سایز حالت استاندارد قیمت  امروز قیمت  دیروز نحوه  پرداخت 1 8 شاخه a2 - 20330 - 2 10 شاخه آجدار a2 - 20130 - 3 12 شاخه  آجدار a2 20750
20950 - 4 14 شاخه  آجدار a2 20750
20950 - 5 16 آشاخه  آجدار a2 20550 20730 - 6 18 شاخه a2 20550 20730 - 7 20 شاخه  آجدار a2 20550 20730 - 8 22 آشاخه  آجدار - 20550 20730 - 9 24 شاخه  آجدار - - - - 10 25 شاخه  آجدار - 20550 20730 - 11 30 شاخه  آجدار - - - - 12 32 شاخه  آجدار - - - -
/ 0 نظر / 10 بازدید