میلگردظفربناب

میلگردظفربناب


ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 20400 20800 - 2 10 شاخه آجدار a2 20400 20800 - 3 12 شاخه آجدار a2 20150
20550 - 4 14 شاخه آجدار a2
20150 20550 - 5 16 آشاخه آجدار a2 20050 20350 - 6 18 شاخه a2 20050 20350 - 7 20 شاخه آجدار a2 20050 20350 - 8 22 آشاخه آجدار - 20050 20350 - 9 24 شاخه آجدار - - - - 10 25 شاخه آجدار - 20050 20550 - 11 30 شاخه آجدار - - - - 12 32 شاخه آجدار - - - -
/ 0 نظر / 34 بازدید