میلگردحسن رود

میلگردحسن رود

 

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات 1 8 شاخه a2 20550 21350 -پول پیش
2 10 شاخه a2 20250 21150 - 3 12 شاخه a2 20150
20950   4 14 شاخه a2 20100 20850 - 5 16 شاخه a2 20100 20800 - 6 18-20 شاخه a2 19950 20700 -
/ 0 نظر / 10 بازدید